Obchodní podmínky


pro portál na internetové adrese www.provermiauto.cz

1 POJMY  

1.1. 
Provozovatelem webových stránek www.provermiauto.cz (dále jen webové stránky) je Václav Šťovíček, Spořická 258/40a, 184 00 Praha 8, identifikační číslo: 66483476, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
(dále jen Provozovatel)  

1.2. Klientem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má neomezenou právní osobnost a svéprávnost, a která má zájem koupit ojeté vozidlo a která za tímto účelem kontaktovala Provozovatele. (dále jen Klient)  

1.3. Technikem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí osoba provádějící službu uvedenou na webových stránkách. Technik je samostatným podnikatelským subjektem nezávislým na Provozovateli. Technik disponuje živnostenským oprávněním pro opravy silničních vozidel a je zapsán v živnostenském rejstříku. (dále jen Technik)  

2 OBCHODNÍ VZTAH  

2.1.  Veškerá prezentace služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru. Pokud se Klient rozhodne využít služeb na webových stránkách uvedených, jedná se o obchodní vztah mezi Technikem provádějícím danou službu a Klientem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za provedení těchto služeb.  

2.2. Webové stránky obsahují informace o službách a jejich ceně. Tyto informace slouží pouze jako doporučení, a Klient s Technikem si mohou dohodnout jiný rozsah služeb a jejich cenu.  

2.3. Odměna za provedení služby náleží Technikovi, který tuto službu provedl. Odměnu uhradí Klient přímo tomuto Technikovi.  

3 VADNÉ PLNĚNÍ   

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.   

3.2. Provozovatel ani Technik neodpovídají za právní posouzení nákupu vozidla prověřovaného v rámci služeb provedených Technikem, včetně posouzení řádného nabytí vlastnického práva k vozidlu, ani za právní a faktické vady vozidla nebo technické závady, které se na vozidle vyskytly nebo projevily po zakoupení vozidla.   

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

4.1. Klient tímto uděluje Provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, (dále jen osobní údaje), a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla a souhlas s poskytnutím osobních i kontaktních údajů smluvním partnerům Provozovatele, a to pro plnění účelu poskytování služeb uvedených na webových stránkách, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele jako správce údajů.

4.2. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. 

4.3. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Provozovatel je zejména oprávněn zpracovávat osobní údaje, zahrnovat jejich shromažďování, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat, pozměňovat, doplňovat či opravovat, vyhledávat, používat, šířit, zveřejňovat a uchovávat.

4.4. Zpracováním osobních údajů Klienta může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  

4.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

4.6. Poskytnutí osobních údajů Klientem je dobrovolné.

5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

5.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu klienta.   

5.2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  

V Praze dne 12. února 2018